Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt met “wij”, “ons” en “onze” verwezen naar BinckBank N.V. en met “u” en “uw” naar elke persoon die deze website raadpleegt en gebruikt. Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen gaan in op de datum van plaatsing op deze website. Indien u deze website blijft gebruiken, erkent u daarmee dat u de voorwaarden accepteert.

1. Algemeen

1.1
Door deze website te raadplegen en te gebruiken, bent u gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en ons Cookie & Privacybeleid en stemt u ermee in om in overeenstemming hiermee te handelen. Indien u niet wenst te worden gebonden aan deze voorwaarden of ons Cookie & Privacybeleid, dient u onmiddellijk te stoppen met het raadplegen en/of gebruiken van deze website. Indien u een of meer van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om deze website te raadplegen en te gebruiken onmiddellijk beëindigd en/of kan u de toegang tot of het gebruik van deze website worden ontzegd.

1.2
Deze website is bestemd voor ingezetenen van de landen waarvoor BinckBank N.V. een vergunning heeft voor het leveren van haar diensten. Wij geven geen enkele garantie dat de op deze website genoemde producten of diensten en/of door ons geleverde diensten beschikbaar zijn of anderszins geschikt zijn voor gebruik buiten deze landen. Indien u ervoor kiest deze website te gebruiken vanaf een locatie buiten deze landen, doet u dat geheel voor eigen risico en bent u verantwoordelijk voor nakoming van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

1.3
Wij geven geen garantie ten aanzien van de ononderbroken beschikbaarheid of toegankelijkheid van deze website en wij behouden ons te allen tijde het recht voor uw toegang tot en/of gebruik van deze website op te schorten, te beperken of te beëindigen.

2. Geoorloofd gebruik

2.1
U mag deze website uitsluitend raadplegen en gebruiken om u in te schrijven op of gebruik te maken van de diensten van BinckBank N.V..

2.1
Het is u niet toegestaan deze website op een van de volgende wijzen te gebruiken:

2.2.1 Op onwettige, frauduleuze of commerciële wijze, of op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen.

2.2.2 Het onwettig creëren, actualiseren, wijzigen of aanpassen van een database, bestanden of adresboeken van andere personen of gebruikers op de website, anders dan uw eigen database of bestanden, indien u klant bent.

2.2.3 Op een wijze die volgens ons invloed heeft op onze communicatie en technische systemen, deze verstoort of er een onredelijke of onevenredig zware last op legt.

2.3
Het is u niet toegestaan delen van deze website te manipuleren, te wijzigen, reverse engineeren of aan te passen, noch om een link naar deze website in te stellen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is mogelijk dat wij van u eisen dat u een link naar deze website onmiddellijk verwijdert, waartoe u dan verplicht bent. Ook kunnen wij eventueel eerder gegeven toestemming intrekken.

3. Intellectuele-eigendomsrechten

3.1
Het auteursrecht op de informatie, de content, het materiaal`, de afbeeldingen en de gegevens op deze website berust bij ons of de desbetreffende derde. De afbeeldingen, content en informatie op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of toegeëigend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de respectieve eigenaar. U mag uittreksels van informatie, content, materiaal, afbeeldingen en gegevens op deze website voor uw eigen, persoonlijke gebruik afdrukken, kopiëren, downloaden of opslaan, mits:

3.1.1 deze niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht of overgedragen aan derden met het oog op economisch gewin;

3.1.2 de kopie een aanduiding van auteursrecht of ander intellectueel-eigendomsrecht in het origineel behoudt en de status van ons of de desbetreffende derde als auteur van die informatie, die content, dat materiaal, die afbeeldingen of die gegevens erkend wordt;

3.1.3 deze niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt, gereproduceerd, gepubliceerd, geherformuleerd en/of vertoond op een andere website;

3.1.4 u de papieren of digitale exemplaren van die informatie, die content, dat materiaal, die afbeeldingen of die gegevens niet wijzigt; en

3.1.5 logo’s, handelsmerken, afbeeldingen of dienstmerken op deze website niet worden afgedrukt of gedownload, tenzij als onderdeel van de tekst waarvan ze deel uitmaken.

3.2
Alle intellectuele-eigendomsrechten rusten op ons of de desbetreffende derde en al die rechten zijn voorbehouden. ‘Intellectuele-eigendomsrechten’ betekent, onder meer, alle auteursrechten, ontwerprechten, octrooien, uitvindingen, logo’s, afbeeldingen, bedrijfsnamen, handelsnamen, dienstmerken, handelsmerken, internetdomeinnamen, rechten op databases, gegevens, broncodes, software, specificaties, knowhow, processen en bedrijfsmethodes (in alle gevallen al dan niet geregistreerd) op en in verband met deze website.

4. Onze diensten

4.1
De op deze website beschikbaar gestelde producten en diensten kunnen geheel of gedeeltelijk worden aangeboden via externe dienstverleners. Hoewel wij er alles aan doen die dienstverleners zorgvuldig te selecteren om er zeker van te zijn dat zij over de nodige kundigheid beschikken voor het verlenen van de vereiste diensten, zijn wij niet aansprakelijk voor hun handelingen of het ontbreken daarvan, tenzij bewezen is dat wij nalatig zijn geweest bij het selecteren van de desbetreffende dienstverlener.

4.2
Door in te schrijven op onze vermogensbeheerdiensten machtigt de klant ons aan- en verkooporders van beleggingsfondsen uit te voeren, die de portefeuilleverdeling vormen die ten behoeve van de klant is aangemaakt. Behalve deze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waarop de voorwaarden in de klantovereenkomst van toepassing zijn, vormt niets op deze website een financieel, beleggings- of ander advies of aanbeveling of onderschrijving door ons ten aanzien van een product of dienst. Informatie op de website wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden verstrekt, zodat u kunt beoordelen welke beleggingsproducten of -diensten naar uw mening het meest geschikt voor u zijn. U dient altijd te controleren of het risicoprofiel dat is aangemaakt op grond van uw antwoorden en de aangemaakte portefeuilleverdeling geschikt zijn, in relatie tot het product dat of de dienst die voor u van belang is. Uiteindelijk is het besluit om een beleggingsproduct of -dienst al dan niet te verwerven of erop in te schrijven geheel aan u. Indien u twijfelt over de geschiktheid van op deze website genoemde producten of diensten, stellen wij voor dat u onafhankelijk professioneel advies inwint voordat u op een product of dienst op deze website inschrijft.

4.3
Door uw persoonlijke informatie in te dienen, geeft u aan de intentie te hebben in te schrijven op onze desbetreffende beleggingsproducten of -diensten op onze voorwaarden. Zo’n intentie kan door ons worden geaccepteerd of afgewezen. Het contract voor het product of de dienst wordt pas gesloten nadat u het risicoprofiel hebt ingevuld, de voorwaarden uit onze klantovereenkomst hebt geaccepteerd en de noodzakelijke bedragen hebt overgemaakt.

4.4
Wij brengen geen kosten in rekening aan de gebruikers van onze website die niet ook onze klant zijn. U kunt te maken krijgen met vergoedingen en/of kosten van een internetprovider als u online informatie raadpleegt. Daarnaast bent u zich ervan bewust dat uw internetprovider af en toe systeemstoringen kan ondervinden en dat hyperlinks naar andere websites en documenten niet altijd goed functioneren.
5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1
Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat alle content en informatie op deze website op het moment van publicatie juist, volledig en actueel is, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verliezen of schade die u kunt lijden of ondervinden ten aanzien van content, gegevens, materiaal of informatie op deze website of websites van derden. Die content en informatie kan onjuist, onvolledig of verouderd zijn en het is uw verantwoordelijkheid te controleren en na te gaan of die content of informatie juist, volledig en actueel is.

5.2
Opvattingen, meningen, adviezen, beoordelingen, ratings of commentaren van gebruikers, klanten of derden op deze website of websites van derden vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze opvattingen, meningen of advies. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verliezen of schade die u lijdt of ondervindt in verband met die content of informatie van zo’n gebruiker, klant of derde.

5.3
Hoewel wij alle maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat onze website veilig en virusvrij is, garanderen wij niet dat content, gegevens, materialen of informatie op deze website of websites van derden vrij zijn van virussen, spyware, kwaadaardige software, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere zaken die schadelijk kunnen zijn voor onze technologie. Wij verzoeken alle gebruikers, inclusief uzelf, een deugdelijk antivirusprogramma te gebruiken, omdat wij niet verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verliezen of schade die u in dit opzicht kunt lijden.

5.4
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verliezen of schade die u kunt lijden door:

5.4.1 Uw gebruik van deze website, veroorzaakt door een gebeurtenis waarop wij in redelijkheid geen invloed hebben (met inbegrip van de elektronische verzending van content en informatie via internet en het onderscheppen of decoderen daarvan door anderen).

5.4.2 Uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verlies van besparingen die u had verwacht te realiseren, het verlies van bedrijfskansen, het verlies van winst of kapitaal voorvloeiend uit de belegging).

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1
De content op de website (met inbegrip van marketinginformatie) is uitsluitend bestemd voor informatie-, voorlichtings- en beleggingsdoeleinden. De vermogensbeheer- en andere diensten die op deze website worden aangeboden, met inbegrip van informatie met betrekking tot de beleggingsmethodologie, orderuitvoering bij het kopen of verkopen van beleggingsfondsen, marktinformatie, functies, instrumenten of de overige content, dienen niet te worden beschouwd als juridisch, fiscaal, uitgebreid beleggings- of financieel advies. Niets in de content op onze website vormt een verzoek of aanbod door ons of een externe dienstverlener om beleggingsfondsen of effecten te kopen of verkopen, totdat en tenzij u zich hebt ingeschreven op de diensten door een rekening te openen, antwoorden te geven op de vragenlijst over uw risicoprofiel en ons hebt voorzien van het te investeren bedrag.

6.2
U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s van uw gebruik van onze dienstverlening en de passendheid bij uw persoonlijke en financiële omstandigheden voordat alsook nadat u besluit om u in te schrijven voor onze diensten die via de website ter beschikking worden gesteld.

6.3
De website kan algemeen nieuws, gegevens, commentaren, interactieve instrumenten, citaten, onderzoeksverslagen, effecten, fondsen, informatiebladen, prospectussen en alle andere zaken betreffende beleggingen en financiële markten bevatten. Een deel van deze content wordt geleverd door ondernemingen die niet aan ons of aan een van onze gelieerde ondernemingen gelieerd zijn (hierna ‘content van derden’). Bepaalde content van derden kan worden verstrekt door instellingen voor collectieve beleggingen waarvan de beleggingsfondsen op onze website beschikbaar zijn voor aankoop door onze klanten. De bron van alle content van derden is duidelijk en opvallend op de website aangegeven. Deze content van derden kan beschikbaar worden gesteld via geframede pagina’s of hyperlinks naar websites van derden, of wordt gewoon op de website gepubliceerd.

6.4
Wij zijn niet betrokken bij het opstellen, toepassen of bewerken van content van derden en het is niet noodzakelijk dat wij die content onderschrijven of goedkeuren. De opvattingen en meningen die geuit worden in de content van derden vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening. De verstrekkers van content van derden geven geen beleggingsadvies en geven geen aanbevelingen ten aanzien van de aankoop of verkoop van fondsen of beleggingen. Hoewel wij al het mogelijke doen om zorgvuldige en tijdige informatie te verstrekken die voldoet aan de behoeften van gebruikers, garanderen wij noch de verstrekkers van content van derden dat deze content nauwkeurig, tijdig, volledig of nuttig is en wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die content, met inbegrip van eventuele reclame, producten of andere materialen die vanaf websites van derden ter beschikking worden gesteld. Content van derden wordt alleen voor informatiedoeleinden verstrekt. U gebruikt content van derden uitsluitend op eigen risico en deze wordt op ‘as-is’-basis verstrekt. Verstrekkers van content van derden doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties van ongeacht welke aard, al dan niet expliciet, en zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van content van derden of de onmogelijkheid die te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, gebruik, gegevens of andere immateriële schade.

6.5
U dient alle kenmerken, functies en algemene voorwaarden van producten en diensten zorgvuldig door te lezen voordat u ze aanvraagt of aanvaardt.

6.6
Voor bepaalde producten of diensten die via deze website worden aangeboden, gaat u een overeenkomst aan met een onafhankelijke derde, die het product of de dienst aan u levert onder zijn eigen algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u die algemene voorwaarden begrijpt en ermee instemt voordat u een overeenkomst voor dat product of die dienst aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die u kunt lijden door toepassing van die algemene voorwaarden waarmee u hebt ingestemd en voor eventuele handelingen, nalatigheden, fouten of verzuimen van derden in verband met die diensten.

6.7
Websites van derden waar u naartoe gaat via links op de website zijn in eigendom van en worden beheerd door die derden, over wie wij geen controle hebben. U raadpleegt en gebruikt deze websites van derden geheel naar eigen inzicht en voor eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites van derden en voor besluiten om de op die websites aangeboden producten of diensten al dan niet te verwerven. Links naar websites van derden worden ten behoeve van u en voor uw voordeel en gemak verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden in verband met uw gebruik van websites van derden of voor handelingen, nalatigheden, fouten of verzuimen van derden in verband met hun website.

6.8
Op uw gebruik van websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende website van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid zullen afwijken van deze voorwaarden en ons privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden begrijpt en ermee instemt voordat u die websites gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden in verband met die algemene voorwaarden of dat privacybeleid of voor handelingen, nalatigheden, fouten of verzuimen van derden in verband met die voorwaarden en/of dat privacybeleid.

6.9
Derden die u opvattingen, meningen, adviezen of assistentie geven, worden niet door ons onderschreven of aanbevolen en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen. Uw besluit om al dan niet te handelen naar aanleiding van opvattingen, meningen, adviezen of assistentie van derden wordt uitsluitend naar uw eigen inzicht en voor uw eigen risico genomen. U bent als enige verantwoordelijk voor besluiten om al dan niet te handelen naar aanleiding van die opvattingen, meningen, adviezen of assistentie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden in verband met die opvattingen, meningen, adviezen of assistentie, ook niet wat betreft de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid daarvan, of voor handelingen, nalatigheden, fouten of verzuimen van een derde.

7. Uw verantwoordelijkheden

7.1
U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen (met inbegrip van het gebruik van deugdelijke antivirus- of beveiligingsprogramma’s) om ervoor te zorgen dat informatie, content, materiaal of gegevens die u verstrekt vrij zijn van virussen, spyware, kwaadaardige software, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen en alle andere zaken die enig deel van deze website of de websites van derden of daaraan gerelateerde technologie kunnen besmetten, beschadigen of vernietigen.

7.2
U dient ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u verstrekt juist, volledig, nauwkeurig, actueel en niet misleidend is en dat u alle relevante feiten bekendmaakt. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden indien door u verstrekte informatie, content, materiaal of gegevens niet juist, volledig, nauwkeurig of actueel zijn of indien deze misleidend zijn of niet alle relevante feiten bevatten. U erkent dat de laatst bekende gegevens, informatie en content die u hebt verstrekt en die in onze bestanden op de website zijn opgeslagen, afdoende bewijs vormen van die gegevens, informatie en content.

7.3
Voordat u een product of dienst van een derde koopt, dient u alle materialen die deze derde over u heeft te controleren om u ervan te verzekeren dat die juist, volledig, nauwkeurig en niet misleidend zijn en dat u alle relevante feiten bekend hebt gemaakt. Het is uw verantwoordelijkheid eventuele vergissingen of fouten in de door u verstrekte informatie te achterhalen en te corrigeren. Indien u dit verzuimt, kunnen de door de derde verstrekte producten of diensten daardoor nadelig worden beïnvloed. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden indien materiaal dat de derde over u heeft niet juist, volledig en nauwkeurig is of indien dit misleidend is of indien u niet alle relevante feiten bekend hebt gemaakt.

7.4
U dient anderen over en ten behoeve van wie u informatie wilt verstrekken, daarvoor om toestemming te vragen. Indien u gegevens van andere personen verstrekt, bevestigt u ons dat u daarvoor hun toestemming hebt en dat zij begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt en daarmee instemmen.

7.5
U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw activiteiten op deze website en die van uw eventuele gemachtigde vertegenwoordigers en u bent jegens ons aansprakelijk voor schade, verliezen, claims, eisen, aansprakelijkheden of uitgaven (met inbegrip van redelijke gerechtelijke kosten) die wij kunnen lijden of ondervinden als gevolg van of in verband met uw activiteiten of die van uw gemachtigde vertegenwoordiger op deze website.

8. Telefoongesprekken

Telefoongesprekken tussen u en ons kunnen worden gemonitord en/of opgenomen. Zo kunnen wij ons personeel trainen en onze service aan u verbeteren. Opnames worden alleen gebruikt onder deugdelijk en zorgvuldig toezicht. Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar gedurende onze werktijden, zoals vermeld op de website.

9. Klachten

9.1
Indien u niet tevreden bent met producten of diensten die u bij ons hebt gekocht of indien u een klacht hebt, dan kunt u rechtstreeks bij onze klantenservice terecht door een klachtenafhandelingsformulier in te vullen, overeenkomstig de klachtenafhandelingsprocedure als aangegeven op de website. Onze toegewijde klantenservice staat voor u klaar om alle klachten en problemen die zich hebben voorgedaan aan te pakken.

9.2
Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen en zullen in elk geval binnen twee werkdagen na de ontvangst van uw klacht een onderzoek instellen. Het is ons doel u binnen uiterlijk nog eens twee werkdagen (indien nodig) een eerste reactie op uw klachten te verstrekken. Onze klachtenafhandelingsprocedure staat beschreven op de website en klanten wordt verzocht zaken per brief door te sturen naar onze bestuurders of het management indien zij van mening zijn dat de klacht niet goed door onze klantenservice wordt afgehandeld.

9.3
Afhankelijk van de aard van uw klacht hebt u, indien u ontevreden blijft over onze reactie, het recht uw zaak neer te leggen bij de Financiële Ombudsman, (KiFiD), waarvan u de contactgegevens op de website kunt vinden.

10. Scheidbaarheid, volledige overeenkomst en verklaring van geen afstand

10.1
Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar worden geacht, dan wordt die bepaling geacht uit deze voorwaarden te zijn geschrapt en is dat niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

10.2
Deze voorwaarden vormen de overeenkomst tussen u en ons in verband met uw toegang tot en gebruik van deze website en vervangt eventuele eerdere overeenkomsten (met inbegrip van eventuele eerdere gebruiksvoorwaarden van deze website). Daarnaast dienen gebruikers die klant willen worden de algemene voorwaarden in de klantovereenkomst te accepteren.

10.3
Indien wij een of meer rechten uit hoofde van deze voorwaarden niet of niet meteen uitoefenen, vormt dat geen afstand van dat recht; een gedeeltelijke uitoefening door ons van een of meer rechten sluit de verdere uitoefening van rechten niet uit.

11. Toepasselijk recht

11.1
Op deze voorwaarden en uw toegang tot en gebruik van deze website, evenals op eventuele niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, alsmede op de interpretatie daarvan, is Nederlands recht van toepassing.

11.2
U en wij zullen ons in verband met deze voorwaarden en uw toegang tot en gebruik van deze website (met inbegrip van eventuele claims of geschillen) uitsluitend wenden tot de bevoegde Nederlandse rechter.